فیزیک 1 (دوازدهم)

دوازدهم خرید زیر محصولات قیمت محصول : 274400 تومان.
معرفی درس

درسنامه و مرور کنکوری و جمع بندی فیزیک 1

 

دانش آموخته رشته فیزیک جامدات