صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

مهربانو سماحه صولت تاش

تاریخ عضویت :1400/2/27

دانش آموخته رشته فیزیک جامدات

رزومه

مدرس فیزیک پایه

سرکار خانم سماحه صولت تاش