صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

مهربان مهندس سالار رضوان

تاریخ عضویت :1400/2/27

دانش آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

رزومه

مدرس شیمی پایه

آقای مهندس سالار رضوان