صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

مهربانو دکتر فخریه جعفری

تاریخ عضویت :1399/2/3

دکتری علوم اعصاب با بیش از 30 سال سابقه تدریس از پایه تا کنکور

رزومه

مدرس زیست

خانم دکتر فخریه جعفری

دکتری علوم اعصاب از دانشگاه Garden City هند

لیسانس دبیری زیست

دانشجوی مهندسی عمران

اولین زن بیونیک )مهندسی الهام‌پذیر از زیست‌شناسی( ایران 

سابقه تدریس:

ناحیه 4،1 و 19 آموزش پرورش تهران/ناحیه 1 آموزش پرورش کرج/مدارس غیر انتفاعی ناحیه 4 کرج.