صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

مهربان دکتر علیرضا ساجدی

تاریخ عضویت :1398/9/26

دارای مدرک دکتری آمار، مدرس دانشگاه پیام نور ، رئیس گروه تحلیل آمارهای حیاتی دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي

رزومه

مهربان دکتر علیرضا ساجدی

تحصيلات:

 • ليسانس آمار از دانشگاه شهيد بهشتي سال 1378-1373
 • فوق ليسانس آمار از دانشگاه آزاد اسلامي  واحد تهران شمال سال 1382-1379
 • دکتري آمار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات سال 1397

(عنوان رساله: کاربرد اندازه‌های مختلف آنتروپی در انتخاب بهینه سبد سهام)

تأليف:

 •  کتاب آمار زيستي، کمک آموزشي، انتشارات توران، 1387
 • تحليل آماري، کمک آموزشي کارشناسي ارشد، انتشارات سيميا، 1393
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت، مخصوص دانشجویان پیام نور، انتشارات نیک اندیش بارثاوا، 1394

 

سوابق تدريس:

 • مدرس دروس آمار ( آمار رياضي 1، آمار رياضي 2، رگرسيون ،ناپارامتري، احتمال و کاربرد آن،  آمار و کاربرد آن در مديريت، آمار زيستي، آمار 1 و 2 رشته رياضي،  دانشگاه پيام نور کرج 1384-1390
 • مدرس دروس آمار ، دانشگاه پيام نور شهر ري 1386-1389
 • مدرس دروس آمار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر1384-1385
 • مدرس دروس آمار دانشگاه علمي کاربردي واحد 26، 1387
 • مدرس آمار مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور
 • مدرس آمار آموزشگاه مبين